Sheko [she]

ชื่อภาษา ISO: Sheko
รหัสภาษา ISO: she
จำนวนประชากร: 38,900

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Shako

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1458

ชื่ออื่นสำหรับ Shako

Shak
Shekka
Shekko
Sheko
Tschako

พื้นที่ใช้ภาษา Shako

Ethiopia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Shako

A00771 พระคำแห่งชีวิต

2. Sheko: Bulla

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16604
จำนวนประชากร: 23,785

ชื่ออื่นสำหรับ Sheko: Bulla

Bulla
Daan
Daanyir
Dan

พื้นที่ใช้ภาษา Sheko: Bulla

Ethiopia

3. Sheko: Dorsha

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16605
จำนวนประชากร: 23,785

ชื่ออื่นสำหรับ Sheko: Dorsha

Dorsha

พื้นที่ใช้ภาษา Sheko: Dorsha

Ethiopia

People Groups who speak Sheko

Sheko;