Small Flowery Miao [sfm]

ชื่อภาษา ISO: Small Flowery Miao
รหัสภาษา ISO: sfm
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Hmong
จำนวนประชากร: 84,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Miao: Chai Zhuang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6187
รหัสสำเนียงของ ROD: 06187

ชื่ออื่นสำหรับ Miao: Chai Zhuang

苗:
苗:柴庄

พื้นที่ใช้ภาษา Miao: Chai Zhuang

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Miao: Chai Zhuang

A29811 พระคำแห่งชีวิต

2. Miao: Small Flowery

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4793
รหัสสำเนียงของ ROD: 04793
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 7

ชื่ออื่นสำหรับ Miao: Small Flowery

Atse
Gha-Mu
Hmong Njua: Xiao Hua Miao
Miao: Xiao
Small Flowery
Small Flowery Miao
嘎目
苗話:川黔滇:小花苗
苗话:川黔滇:小花苗

พื้นที่ใช้ภาษา Miao: Small Flowery

China
Laos
Myanmar

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Miao: Small Flowery

A26691 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Small Flowery Miao

Gha-Mu;