Sewa Bay [sew]

ชื่อภาษา ISO: Sewa Bay
รหัสภาษา ISO: sew
จำนวนประชากร: 1,520

จีอาร์เอ็นมี 8 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Koluwea & Sewa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2169

ชื่ออื่นสำหรับ Koluwea & Sewa

Duau Pwata
Koluwea
Sewa
Sewa Bay

พื้นที่ใช้ภาษา Koluwea & Sewa

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Koluwea & Sewa

C21330 พระคำแห่งชีวิต

2. Sewa Bay: Bwakera

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16573
จำนวนประชากร: 1,515

ชื่ออื่นสำหรับ Sewa Bay: Bwakera

Bwakera

พื้นที่ใช้ภาษา Sewa Bay: Bwakera

Papua New Guinea

3. Sewa Bay: Central Sewa Bay

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16574
จำนวนประชากร: 1,515

ชื่ออื่นสำหรับ Sewa Bay: Central Sewa Bay

Central Sewa Bay

พื้นที่ใช้ภาษา Sewa Bay: Central Sewa Bay

Papua New Guinea

4. Sewa Bay: Darubia

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16575
จำนวนประชากร: 1,515

ชื่ออื่นสำหรับ Sewa Bay: Darubia

Darubia

พื้นที่ใช้ภาษา Sewa Bay: Darubia

Papua New Guinea

5. Sewa Bay: Maiabare

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16576
จำนวนประชากร: 1,515

ชื่ออื่นสำหรับ Sewa Bay: Maiabare

Maiabare

พื้นที่ใช้ภาษา Sewa Bay: Maiabare

Papua New Guinea

6. Sewa Bay: Miadeba

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16577
จำนวนประชากร: 1,515

ชื่ออื่นสำหรับ Sewa Bay: Miadeba

Miadeba

พื้นที่ใช้ภาษา Sewa Bay: Miadeba

Papua New Guinea

7. Sewa Bay: Sewataitai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20641

ชื่ออื่นสำหรับ Sewa Bay: Sewataitai

Sewataitai

พื้นที่ใช้ภาษา Sewa Bay: Sewataitai

Papua New Guinea

8. Sewa Bay: Sibonai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16578
จำนวนประชากร: 1,515

ชื่ออื่นสำหรับ Sewa Bay: Sibonai

Sibonai

พื้นที่ใช้ภาษา Sewa Bay: Sibonai

Papua New Guinea

People Groups who speak Sewa Bay

Sewa Bay;