Helambu Sherpa (Hyolmo) [scp]

ชื่อภาษา ISO: Helambu Sherpa (Hyolmo)
รหัสภาษา ISO: scp
จำนวนประชากร: 12,400

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Helambu Sherpa: Eastern Helambu Sherpa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10611
รหัสสำเนียงของ ROD: 10611
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Helambu Sherpa: Eastern Helambu Sherpa

Eastern Helambu Sherpa

พื้นที่ใช้ภาษา Helambu Sherpa: Eastern Helambu Sherpa

Nepal

2. Helambu Sherpa: Western Helambu Sherpa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10612
รหัสสำเนียงของ ROD: 10612
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Helambu Sherpa: Western Helambu Sherpa

Western Helambu Sherpa

พื้นที่ใช้ภาษา Helambu Sherpa: Western Helambu Sherpa

Nepal

3. Sherpa: Helambu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2708
รหัสสำเนียงของ ROD: 02708

ชื่ออื่นสำหรับ Sherpa: Helambu

셰르파
Helambu
Helambu Sherpa
Helmu
Yohlmu
Yolmu
शेर्पा: हेलम्बू
西而巴
雪尔帕语
雪爾帕語

พื้นที่ใช้ภาษา Sherpa: Helambu

India
Nepal

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sherpa: Helambu

C27081 เพลง
C22131 ข่าวประเสริฐ
C03691 พระคำแห่งชีวิต 1w/ NEPALI เพลง
C07700 พระคำแห่งชีวิต 2

People Groups who speak Helambu Sherpa

Sherpa, Helambu;