Dongxiang [sce]

ชื่อภาษา ISO: Dongxiang
รหัสภาษา ISO: sce
จำนวนประชากร: 200,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Dongxiang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4866

ชื่ออื่นสำหรับ Dongxiang

Dongxiangzu
Santa
Tung
Tunghsiang
东乡
东乡语
東鄉
東鄉語

พื้นที่ใช้ภาษา Dongxiang

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dongxiang

A64833 ข่าวประเสริฐ
A04350 พระคำแห่งชีวิต

2. Dongxiang: Sijiaji

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9399
จำนวนประชากร: 373,870

ชื่ออื่นสำหรับ Dongxiang: Sijiaji

Sijiaji

พื้นที่ใช้ภาษา Dongxiang: Sijiaji

China

3. Dongxiang: Suonanba

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9400
จำนวนประชากร: 373,870

ชื่ออื่นสำหรับ Dongxiang: Suonanba

Suonanba
Xiaonan

พื้นที่ใช้ภาษา Dongxiang: Suonanba

China

4. Dongxiang: Wangjiaji

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9401
จำนวนประชากร: 373,870

ชื่ออื่นสำหรับ Dongxiang: Wangjiaji

Wangjiaji

พื้นที่ใช้ภาษา Dongxiang: Wangjiaji

China

People Groups who speak Dongxiang

Dongxiang;