Stod Bhoti [sbu]

ชื่อภาษา ISO: Stod Bhoti
รหัสภาษา ISO: sbu
จำนวนประชากร: 2,500

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Stod Bhoti

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16891
จำนวนประชากร: 625

ชื่ออื่นสำหรับ Stod Bhoti

Kad Tod
Lahul Bhoti
Stod
Stod-Kad
Tod
Tod-Kad
स्टोड भोटी

พื้นที่ใช้ภาษา Stod Bhoti

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Stod Bhoti

A64044 Kidpo Sapera [ข่าวประเสริฐ]
A64045 Meeting the Creator God

2. Stod Bhoti: Khoksar

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16892
รหัสสำเนียงของ ROD: 16892
จำนวนประชากร: 625

ชื่ออื่นสำหรับ Stod Bhoti: Khoksar

Khoksar
Khoksar Bhoti
स्टौड भोटी: खोकसार

พื้นที่ใช้ภาษา Stod Bhoti: Khoksar

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Stod Bhoti: Khoksar

A65039 ข่าวประเสริฐ
A65040 Meeting The Creator God

3. Stod Bhoti: Mayar

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16893
รหัสสำเนียงของ ROD: 16893
จำนวนประชากร: 625

ชื่ออื่นสำหรับ Stod Bhoti: Mayar

Mayar
Mayar Bhoti
Mayar Bhoti, Mayari
Mayari
स्टोड भोटी: मयार

พื้นที่ใช้ภาษา Stod Bhoti: Mayar

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Stod Bhoti: Mayar

A63744 ข่าวประเสริฐ