Sawi [saw]

ชื่อภาษา ISO: Sawi
รหัสภาษา ISO: saw
จำนวนประชากร: 3,500

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Sawi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16388
จำนวนประชากร: 3,500

ชื่ออื่นสำหรับ Sawi

Aejauroh
Sawuy

พื้นที่ใช้ภาษา Sawi

Indonesia

2. Sawi: Comoro

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4237
รหัสสำเนียงของ ROD: 04237
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 30

ชื่ออื่นสำหรับ Sawi: Comoro

Aejauroh
Comoro
Sawuy

พื้นที่ใช้ภาษา Sawi: Comoro

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sawi: Comoro

C75333 ข่าวประเสริฐ 1-28
C75334 ข่าวประเสริฐ 29-40

People Groups who speak Sawi

Sawuy;