Sahu [saj]

ชื่อภาษา ISO: Sahu
รหัสภาษา ISO: saj
จำนวนประชากร: 7,500

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Sahu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16185
จำนวนประชากร: 7,500

ชื่ออื่นสำหรับ Sahu

Sahu'u
Sau
Sa'u

พื้นที่ใช้ภาษา Sahu

Indonesia

2. Sahu: Pa'disua

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16186
จำนวนประชากร: 7,500

ชื่ออื่นสำหรับ Sahu: Pa'disua

Pa'disua
Palisua

พื้นที่ใช้ภาษา Sahu: Pa'disua

Indonesia

3. Sahu: Tala'i

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16187
จำนวนประชากร: 7,500

ชื่ออื่นสำหรับ Sahu: Tala'i

Tala'i

พื้นที่ใช้ภาษา Sahu: Tala'i

Indonesia

People Groups who speak Sahu

Sahu;