Yaeyama [rys]

ชื่อภาษา ISO: Yaeyama
รหัสภาษา ISO: rys
จำนวนประชากร: 47,000

จีอาร์เอ็นมี 10 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Yaeyama

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18380
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Yaeyama

Yayeyama
八重山
八重山琉球語
八重山琉球语

พื้นที่ใช้ภาษา Yaeyama

Japan

2. Yaeyama: Hateruma

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18381
จำนวนประชากร: 27,000

ชื่ออื่นสำหรับ Yaeyama: Hateruma

Hateruma
八重山:波照間

พื้นที่ใช้ภาษา Yaeyama: Hateruma

Japan

3. Yaeyama: Hatoma

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18382

ชื่ออื่นสำหรับ Yaeyama: Hatoma

Hatoma
八重山:鳩間

พื้นที่ใช้ภาษา Yaeyama: Hatoma

Japan

4. Yaeyama: Ishigaki

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18383

ชื่ออื่นสำหรับ Yaeyama: Ishigaki

Ishigaki
八重山:石垣

พื้นที่ใช้ภาษา Yaeyama: Ishigaki

Japan

5. Yaeyama: Kabira

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18384

ชื่ออื่นสำหรับ Yaeyama: Kabira

Kabira
八重山:川平

พื้นที่ใช้ภาษา Yaeyama: Kabira

Japan

6. Yaeyama: Kohama

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18385

ชื่ออื่นสำหรับ Yaeyama: Kohama

Kohama
八重山:小浜

พื้นที่ใช้ภาษา Yaeyama: Kohama

Japan

7. Yaeyama: Kuroshima

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18386

ชื่ออื่นสำหรับ Yaeyama: Kuroshima

Kuroshima
八重山:黒島

พื้นที่ใช้ภาษา Yaeyama: Kuroshima

Japan

8. Yaeyama: Shiraho

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18387

ชื่ออื่นสำหรับ Yaeyama: Shiraho

Shiraho
八重山:白保

พื้นที่ใช้ภาษา Yaeyama: Shiraho

Japan

9. Yaeyama: Sonai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18388

ชื่ออื่นสำหรับ Yaeyama: Sonai

Sonai
八重山:祖納

พื้นที่ใช้ภาษา Yaeyama: Sonai

Japan

10. Yaeyama: Taketomi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18389

ชื่ออื่นสำหรับ Yaeyama: Taketomi

Taketomi
八重山:竹富

พื้นที่ใช้ภาษา Yaeyama: Taketomi

Japan

People Groups who speak Yaeyama

Yaeyama;