Northern Amami-Oshima [ryn]

ชื่อภาษา ISO: Northern Amami-Oshima
รหัสภาษา ISO: ryn
จำนวนประชากร: 10,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Amami-Oshima, Northern

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6922

ชื่ออื่นสำหรับ Amami-Oshima, Northern

Northern Amami-Osima
Oosima
Oshima
Osima
北奄美大島

พื้นที่ใช้ภาษา Amami-Oshima, Northern

Japan

2. Amami-Oshima, Northern: Naze

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6923

ชื่ออื่นสำหรับ Amami-Oshima, Northern: Naze

Naze
北奄美大島:名瀬

พื้นที่ใช้ภาษา Amami-Oshima, Northern: Naze

Japan

3. Amami-oshima, Northern: Sani

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6924

ชื่ออื่นสำหรับ Amami-oshima, Northern: Sani

Sani
北奄美大島:サニ

พื้นที่ใช้ภาษา Amami-oshima, Northern: Sani

Japan

People Groups who speak Northern Amami-Oshima

Amami-Oshima, Northern; Osima;