Rawa [rwo]

ชื่อภาษา ISO: Rawa
รหัสภาษา ISO: rwo
จำนวนประชากร: 11,500

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Raua

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 626
รหัสสำเนียงของ ROD: 00626

ชื่ออื่นสำหรับ Raua

Erawa
Erewa
Rawa

พื้นที่ใช้ภาษา Raua

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Raua

C12880 พระคำแห่งชีวิต

2. Rawa: Karo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15946
รหัสสำเนียงของ ROD: 15946
จำนวนประชากร: 11,500

ชื่ออื่นสำหรับ Rawa: Karo

Karo

พื้นที่ใช้ภาษา Rawa: Karo

Papua New Guinea

People Groups who speak Rawa

Rawa;