Amba (Uganda) [rwm]

ชื่อภาษา ISO: Amba (Uganda)
รหัสภาษา ISO: rwm
จำนวนประชากร: 40,000

จีอาร์เอ็นมี 7 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Amba: Kigumu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6934
จำนวนประชากร: 20,500

ชื่ออื่นสำหรับ Amba: Kigumu

Hamba
Kigumu
Kuamba
Lubulebule

พื้นที่ใช้ภาษา Amba: Kigumu

Congo, Democratic Republic of

2. Amba: Kihyanzi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6935
จำนวนประชากร: 20,500

ชื่ออื่นสำหรับ Amba: Kihyanzi

Kihyanzi

พื้นที่ใช้ภาษา Amba: Kihyanzi

Congo, Democratic Republic of

3. Amba: Kusuwa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6936
จำนวนประชากร: 20,500

ชื่ออื่นสำหรับ Amba: Kusuwa

Kusuwa

พื้นที่ใช้ภาษา Amba: Kusuwa

Congo, Democratic Republic of

4. Amba: Kyanzi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6937
จำนวนประชากร: 20,500

ชื่ออื่นสำหรับ Amba: Kyanzi

Kihyanzi
Kyanzi

พื้นที่ใช้ภาษา Amba: Kyanzi

Uganda

5. Amba: Suwa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6938
จำนวนประชากร: 20,500

ชื่ออื่นสำหรับ Amba: Suwa

Kusuwa
Suwa

พื้นที่ใช้ภาษา Amba: Suwa

Uganda

6. Kihumu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4601
รหัสสำเนียงของ ROD: 04601

ชื่ออื่นสำหรับ Kihumu

Amba
Hamba
Hambo
Humu
Kiumu
Kuamba
Ku-Amba
Kwamba
Lubulebule
Lwamba
Ruwenzori Kibira
Rwamba

พื้นที่ใช้ภาษา Kihumu

Congo, Democratic Republic of
Uganda

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kihumu

C75470 ชัยชนะโดยพระเจ้า
C75450 เริ่มต้นกับพระเจ้า
C75480 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
C75490 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
C75460 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
C75520 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
C75500 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
C75510 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

7. Kinandi: Ruwenzori

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1343
รหัสสำเนียงของ ROD: 01343

ชื่ออื่นสำหรับ Kinandi: Ruwenzori

Amba
Kindandi: Ruwenzori
Nandi
Ruwenzori

พื้นที่ใช้ภาษา Kinandi: Ruwenzori

Congo, Democratic Republic of

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kinandi: Ruwenzori

C20831 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Amba (Uganda)

Amba;