Rwa [rwk]

ชื่อภาษา ISO: Rwa
รหัสภาษา ISO: rwk
จำนวนประชากร: 200,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kichaga: Kirwa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19420
รหัสสำเนียงของ ROD: 19420

พื้นที่ใช้ภาษา Kichaga: Kirwa

Tanzania

2. Meru: Tanzania

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1065
รหัสสำเนียงของ ROD: 01065
จำนวนประชากร: 200,000

ชื่ออื่นสำหรับ Meru: Tanzania

Kimeru [Tanzania]
Rwa

พื้นที่ใช้ภาษา Meru: Tanzania

Tanzania

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Meru: Tanzania

C08901 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Rwa

Meru, Rwo;