Che [ruk]

ชื่อภาษา ISO: Che
รหัสภาษา ISO: ruk
จำนวนประชากร: 100,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Inchazi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2547
รหัสสำเนียงของ ROD: 02547

ชื่ออื่นสำหรับ Inchazi

Che
Jenji

พื้นที่ใช้ภาษา Inchazi

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Inchazi

C14360 พระคำแห่งชีวิต

2. Rukuba

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 278
รหัสสำเนียงของ ROD: 00278

ชื่ออื่นสำหรับ Rukuba

Che

พื้นที่ใช้ภาษา Rukuba

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Rukuba

C02380 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Che

Rukuba;