Dela-Oenale [row]

ชื่อภาษา ISO: Dela-Oenale
รหัสภาษา ISO: row
จำนวนประชากร: 7,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Dela-Oenale

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16089
จำนวนประชากร: 7,000

ชื่ออื่นสำหรับ Dela-Oenale

Delha
Oe Nale
Rote
Rote Barat
Roti
Rotinese
Western Rote

พื้นที่ใช้ภาษา Dela-Oenale

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dela-Oenale

V63411 Cerita Paskah [Easter Story]
A63206 Markus 12 - 16 [Mark 12-16]
A63204 Markus 1 - 6 [Mark 1-6]
A63205 Markus 7 - 11 [Mark 7-11]

2. Dela-Oenale: Dela

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20632

ชื่ออื่นสำหรับ Dela-Oenale: Dela

Dela

พื้นที่ใช้ภาษา Dela-Oenale: Dela

Indonesia

3. Dela-Oenale: Oenale

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20631

ชื่ออื่นสำหรับ Dela-Oenale: Oenale

Oenale

พื้นที่ใช้ภาษา Dela-Oenale: Oenale

Indonesia

People Groups who speak Dela-Oenale

Dela-Oenale;