Romagnol [rgn]

ชื่อภาษา ISO: Romagnol
รหัสภาษา ISO: rgn

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Emiliano-romagnolo: Northern Romagnolo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9556
จำนวนประชากร: 3,551,892

ชื่ออื่นสำหรับ Emiliano-romagnolo: Northern Romagnolo

Northern Romagnolo

พื้นที่ใช้ภาษา Emiliano-romagnolo: Northern Romagnolo

Italy

2. Emiliano-romagnolo: Southern Romagnolo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9558
จำนวนประชากร: 3,551,892

ชื่ออื่นสำหรับ Emiliano-romagnolo: Southern Romagnolo

Southern Romagnolo

พื้นที่ใช้ภาษา Emiliano-romagnolo: Southern Romagnolo

Italy

3. Romagnol

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20468

พื้นที่ใช้ภาษา Romagnol

Italy