Rao [rao]

ชื่อภาษา ISO: Rao
รหัสภาษา ISO: rao
จำนวนประชากร: 6,000

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Mahg

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4389
รหัสสำเนียงของ ROD: 04389

ชื่ออื่นสำหรับ Mahg

Kakal
Rao

พื้นที่ใช้ภาษา Mahg

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mahg

C22921 ข่าวประเสริฐ

2. Rao

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4683

ชื่ออื่นสำหรับ Rao

Annaberg
Rao Breri

พื้นที่ใช้ภาษา Rao

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Rao

A75149 ข่าวประเสริฐ
C75150 Acts 15 - 21
C75146 Acts 1 - 7
C75148 Acts 22 - 28
C75145 Acts 8 - 14
A80140 Mark 1:1 - 6:44
A80142 Mark 12 - 16
A80141 Mark 6:45 - 11:33

3. Rao Group

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3218
รหัสสำเนียงของ ROD: 03218

ชื่ออื่นสำหรับ Rao Group

Annaberg
Bakindi
Keram
Lower Ramu
Rao
Rao Breri
Rao: Keram
Rao: Lower Ramu
Rao: Tovini
Rao: Upper Ramu
Rau Group
Tovini
Upper Ramu

พื้นที่ใช้ภาษา Rao Group

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Rao Group

C14211 พระคำแห่งชีวิต 1
C75144 พระคำแห่งชีวิต 2

4. Rao: Li'o

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15928
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Rao: Li'o

Li'o

พื้นที่ใช้ภาษา Rao: Li'o

Papua New Guinea

5. Rao: Ndramini'o

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15929
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Rao: Ndramini'o

Ndramini'o

พื้นที่ใช้ภาษา Rao: Ndramini'o

Papua New Guinea

People Groups who speak Rao

Rao; Rao, Annaberg;