Pye Krumen [pye]

ชื่อภาษา ISO: Pye Krumen
รหัสภาษา ISO: pye
จำนวนประชากร: 20,000

จีอาร์เอ็นมี 8 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Krumen, Pye

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12357
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Krumen, Pye

Kroumen
Northeastern Krumen
Southeastern Krumen

พื้นที่ใช้ภาษา Krumen, Pye

Côte d'Ivoire

2. Krumen, Pye: Dugbo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12358
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Krumen, Pye: Dugbo

Dugbo

พื้นที่ใช้ภาษา Krumen, Pye: Dugbo

Côte d'Ivoire

3. Krumen, Pye: Gbowe-hran

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12359
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Krumen, Pye: Gbowe-hran

Gbowe-hran

พื้นที่ใช้ภาษา Krumen, Pye: Gbowe-hran

Côte d'Ivoire

4. Krumen, Pye: Trepo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12360
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Krumen, Pye: Trepo

Trepo

พื้นที่ใช้ภาษา Krumen, Pye: Trepo

Côte d'Ivoire

5. Krumen, Pye: Wlepo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12361
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Krumen, Pye: Wlepo

Wlepo

พื้นที่ใช้ภาษา Krumen, Pye: Wlepo

Côte d'Ivoire

6. Krumen, Pye: Wluwe-hawlo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12362
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Krumen, Pye: Wluwe-hawlo

Haoulo
Wluwe-hawlo

พื้นที่ใช้ภาษา Krumen, Pye: Wluwe-hawlo

Côte d'Ivoire

7. Krumen, Pye: Yapo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12363
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Krumen, Pye: Yapo

Yapo

พื้นที่ใช้ภาษา Krumen, Pye: Yapo

Côte d'Ivoire

8. Krumen, Pye: Yrewe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12364
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Krumen, Pye: Yrewe

Giriwe
Yrewe

พื้นที่ใช้ภาษา Krumen, Pye: Yrewe

Côte d'Ivoire

People Groups who speak Pye Krumen

Krumen, Northeastern;