Pwo Northern Karen [pww]

ชื่อภาษา ISO: Pwo Northern Karen
รหัสภาษา ISO: pww
จำนวนประชากร: 60,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. กะเหรี่ยงโป ฮอด

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 490
รหัสสำเนียงของ ROD: 00490

ชื่ออื่นสำหรับ กะเหรี่ยงโป ฮอด

Karen, Pwo: Hod
Karen: Pwo: Hod
Karen, Pwo Northern: Omkoi
Omkoi
Pwo
Pwo: Hod

พื้นที่ใช้ภาษา กะเหรี่ยงโป ฮอด

Thailand

บันทึกเสียงที่มีในภาษา กะเหรี่ยงโป ฮอด

A06690 พระคำแห่งชีวิต

2. กะเหรี่ยงโปเหนือ

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11627
รหัสสำเนียงของ ROD: 11627
จำนวนประชากร: 60,000

ชื่ออื่นสำหรับ กะเหรี่ยงโปเหนือ

Karen, Pwo Northern
Phlong

พื้นที่ใช้ภาษา กะเหรี่ยงโปเหนือ

Thailand

3. กะเหรี่ยงโปเหนือ แม่ปิง

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11628
จำนวนประชากร: 60,000

ชื่ออื่นสำหรับ กะเหรี่ยงโปเหนือ แม่ปิง

Karen, Pwo Northern: Mae Ping
Mae Ping

พื้นที่ใช้ภาษา กะเหรี่ยงโปเหนือ แม่ปิง

Thailand

4. กะเหรี่ยงโปเหนือ แม่สะเรียง

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11629
จำนวนประชากร: 60,000

ชื่ออื่นสำหรับ กะเหรี่ยงโปเหนือ แม่สะเรียง

Karen, Pwo Northern: Mae Sarieng
Mae Sarieng

พื้นที่ใช้ภาษา กะเหรี่ยงโปเหนือ แม่สะเรียง

Thailand

People Groups who speak Pwo Northern Karen

Karen, Pwo, Northern;