Bambam [ptu]

ชื่อภาษา ISO: Bambam
รหัสภาษา ISO: ptu
จำนวนประชากร: 22,000

จีอาร์เอ็นมี 10 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Bambam

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4685

ชื่ออื่นสำหรับ Bambam

Bamban
Bambang
Bambang Hulu
Pitu Ulanna Salu: Bambam
Pitu-Ulunna-Salu

พื้นที่ใช้ภาษา Bambam

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bambam

A62535 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A62460 John 11-16
A62458 John 1-5
A62461 John 17-21
A62462 John 19:16b - 21:25
A62459 John 5:30 - 8:59
A62428 Kaheba Katilalasam [ข่าวประเสริฐ]
C84010 Man and Salvation

2. Bambam: Bambang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7639
จำนวนประชากร: 22,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bambam: Bambang

Bambang

พื้นที่ใช้ภาษา Bambam: Bambang

Indonesia

3. Bambam: Bumal

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7640
จำนวนประชากร: 22,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bambam: Bumal

Bumal

พื้นที่ใช้ภาษา Bambam: Bumal

Indonesia

4. Bambam: Issilita'

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7641
จำนวนประชากร: 22,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bambam: Issilita'

Issilita'

พื้นที่ใช้ภาษา Bambam: Issilita'

Indonesia

5. Bambam: Matangnga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7642
จำนวนประชากร: 22,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bambam: Matangnga

Matangnga

พื้นที่ใช้ภาษา Bambam: Matangnga

Indonesia

6. Bambam: Pakkau

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7644
จำนวนประชากร: 22,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bambam: Pakkau

Pakkau

พื้นที่ใช้ภาษา Bambam: Pakkau

Indonesia

7. Bambam: Pattae

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7645
รหัสสำเนียงของ ROD: 07645
จำนวนประชากร: 22,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bambam: Pattae

Pattae

พื้นที่ใช้ภาษา Bambam: Pattae

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bambam: Pattae

A62532 ข่าวประเสริฐ

8. Bambam: Rantepalado

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20049
รหัสสำเนียงของ ROD: 20049

ชื่ออื่นสำหรับ Bambam: Rantepalado

Rantepalado

พื้นที่ใช้ภาษา Bambam: Rantepalado

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Bambam: Rantepalado

A62501 เพลง

9. Bambam: Salu Mukanam

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7646
จำนวนประชากร: 22,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bambam: Salu Mukanam

Salu Mukanam

พื้นที่ใช้ภาษา Bambam: Salu Mukanam

Indonesia

10. Mehalaan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20098
รหัสสำเนียงของ ROD: 20098
จำนวนประชากร: 3,000
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 80

พื้นที่ใช้ภาษา Mehalaan

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mehalaan

A62675 Kareba Mapia [ข่าวประเสริฐ]

People Groups who speak Bambam

Bambam;