Malecite-Passamaquoddy [pqm]

ชื่อภาษา ISO: Malecite-Passamaquoddy
รหัสภาษา ISO: pqm
จำนวนประชากร: 620

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Malecite

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3419
จำนวนประชากร: 300

ชื่ออื่นสำหรับ Malecite

Malecite-Passamaquoddy
Maliseet
Maliseet-Passamaquoddy
Peskotomuhkati

พื้นที่ใช้ภาษา Malecite

Canada
United States of America

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Malecite

A05410 พระคำแห่งชีวิต

2. Malecite-Passamaquoddy: Malecite

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20623
จำนวนประชากร: 300

ชื่ออื่นสำหรับ Malecite-Passamaquoddy: Malecite

Malecite
Maliseet

พื้นที่ใช้ภาษา Malecite-Passamaquoddy: Malecite

Canada
United States of America

3. Malecite-Passamaquoddy: Passamaquoddy

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13488
จำนวนประชากร: 100

ชื่ออื่นสำหรับ Malecite-Passamaquoddy: Passamaquoddy

Passamaquoddy

พื้นที่ใช้ภาษา Malecite-Passamaquoddy: Passamaquoddy

Canada
United States of America

People Groups who speak Malecite-Passamaquoddy

Passamaquoddy;