Papora [ppu]

ชื่อภาษา ISO: Papora
รหัสภาษา ISO: ppu

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Hoanya

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10675

พื้นที่ใช้ภาษา Hoanya

Taiwan

2. Hoanya: Arikun

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10676

พื้นที่ใช้ภาษา Hoanya: Arikun

Taiwan

3. Hoanya: Lloa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10677

พื้นที่ใช้ภาษา Hoanya: Lloa

Taiwan

4. Papora

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15496

พื้นที่ใช้ภาษา Papora

Taiwan