Upper Guinea Crioulo [pov]

ชื่อภาษา ISO: Upper Guinea Crioulo
รหัสภาษา ISO: pov
จำนวนประชากร: 411,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Crioulo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1671
รหัสสำเนียงของ ROD: 01671
จำนวนประชากร: 700,000

ชื่ออื่นสำหรับ Crioulo

Creole
Creole: Guinea-Bissau
Crioulo, Upper Guinea
Guinea-Bissau Creole
Kiryol
Kriulo
Portuguese Creole

พื้นที่ใช้ภาษา Crioulo

Cape Verde
Gambia, The
Guinea-Bissau
Senegal
United States of America

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Crioulo

A35730 ข่าวประเสริฐ
A01551 พระคำแห่งชีวิต
A35620 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A35610 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A35621 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A35630 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A35611 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A35641 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A35631 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A35640 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

2. Crioulo, Upper Guinea: Bafata Creole

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9031
รหัสสำเนียงของ ROD: 09031
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Crioulo, Upper Guinea: Bafata Creole

Bafatá Creole
Crioulo, Upper Guinea: Bafatá Creole

พื้นที่ใช้ภาษา Crioulo, Upper Guinea: Bafata Creole

Guinea-Bissau

3. Crioulo, Upper Guinea: Bissau-bolama Creole

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9032
รหัสสำเนียงของ ROD: 09032
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Crioulo, Upper Guinea: Bissau-bolama Creole

Bissau-bolama Creole

พื้นที่ใช้ภาษา Crioulo, Upper Guinea: Bissau-bolama Creole

Guinea-Bissau

4. Crioulo, Upper Guinea: Cacheu-ziguinchor Creole

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9033
รหัสสำเนียงของ ROD: 09033
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Crioulo, Upper Guinea: Cacheu-ziguinchor Creole

Cacheu-ziguinchor Creole

พื้นที่ใช้ภาษา Crioulo, Upper Guinea: Cacheu-ziguinchor Creole

Guinea-Bissau
Senegal

People Groups who speak Upper Guinea Crioulo

Crioulo, Upper Guinea;