Pana (Burkina Faso) [pnq]

ชื่อภาษา ISO: Pana (Burkina Faso)
รหัสภาษา ISO: pnq
จำนวนประชากร: 7,800

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Pana [Burkina Faso]

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6304
รหัสสำเนียงของ ROD: 06304
จำนวนประชากร: 5,000
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 30

ชื่ออื่นสำหรับ Pana [Burkina Faso]

Pannei
Sama

พื้นที่ใช้ภาษา Pana [Burkina Faso]

Burkina Faso
Mali
Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Pana [Burkina Faso]

C31510 ข่าวประเสริฐ
A31560 Becoming a Friend of God

2. Pana: North

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15455
จำนวนประชากร: 7,800

ชื่ออื่นสำหรับ Pana: North

Pana North
Pana: Pana North

พื้นที่ใช้ภาษา Pana: North

Burkina Faso
Mali

3. Pana: South

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15456
จำนวนประชากร: 7,800

ชื่ออื่นสำหรับ Pana: South

Pana: Pana South
Pana South

พื้นที่ใช้ภาษา Pana: South

Burkina Faso
Mali

People Groups who speak Pana (Burkina Faso)

Pana, Sama;