Southern Pumi [pmj]

ชื่อภาษา ISO: Southern Pumi
รหัสภาษา ISO: pmj
จำนวนประชากร: 19,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Pumi, Southern

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15792
จำนวนประชากร: 19,000

ชื่ออื่นสำหรับ Pumi, Southern

Pimi
P'omi
P'ömi
Primmi
P'rome
Pruumi
P'umi
南普米

พื้นที่ใช้ภาษา Pumi, Southern

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Pumi, Southern

A37552 ข่าวประเสริฐ
A37553 พระคำแห่งชีวิต

2. Pumi, Southern: Qinghua

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15793
จำนวนประชากร: 19,000

ชื่ออื่นสำหรับ Pumi, Southern: Qinghua

Qinghua

พื้นที่ใช้ภาษา Pumi, Southern: Qinghua

China

People Groups who speak Southern Pumi

Pumi;