Pamona [pmf]

ชื่อภาษา ISO: Pamona
รหัสภาษา ISO: pmf
จำนวนประชากร: 137,000

จีอาร์เอ็นมี 11 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Pamona

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 811

ชื่ออื่นสำหรับ Pamona

Baree
Bare'e
Poso
Taa
Wana

พื้นที่ใช้ภาษา Pamona

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Pamona

A63794 ข่าวประเสริฐ
C19241 ข่าวประเสริฐ
C10060 พระคำแห่งชีวิต

2. Pamona: Laiwonu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15443
จำนวนประชากร: 106,000

ชื่ออื่นสำหรับ Pamona: Laiwonu

Iba
Laiwonu

พื้นที่ใช้ภาษา Pamona: Laiwonu

Indonesia

3. Pamona: Mbelala

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15444
จำนวนประชากร: 106,000

ชื่ออื่นสำหรับ Pamona: Mbelala

Baria
Bela
Belala
Mbelala

พื้นที่ใช้ภาษา Pamona: Mbelala

Indonesia

4. Pamona: Rapangkaka

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15446
จำนวนประชากร: 106,000

ชื่ออื่นสำหรับ Pamona: Rapangkaka

Aria
Rapangkaka

พื้นที่ใช้ภาษา Pamona: Rapangkaka

Indonesia

5. Pamona: Sinohoan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15447
จำนวนประชากร: 106,000

ชื่ออื่นสำหรับ Pamona: Sinohoan

Daido
Ido
Idore'e
Sinohoan

พื้นที่ใช้ภาษา Pamona: Sinohoan

Indonesia

6. Pamona: Taa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15448
จำนวนประชากร: 106,000

ชื่ออื่นสำหรับ Pamona: Taa

Taa
Topotaa
Wana

พื้นที่ใช้ภาษา Pamona: Taa

Indonesia

7. Pamona: Tobau

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15449
จำนวนประชากร: 106,000

ชื่ออื่นสำหรับ Pamona: Tobau

Bare'e
Tobalo
Tobao
Tobau

พื้นที่ใช้ภาษา Pamona: Tobau

Indonesia

8. Pamona: Tokondindi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15450
จำนวนประชากร: 106,000

ชื่ออื่นสำหรับ Pamona: Tokondindi

Tokondindi

พื้นที่ใช้ภาษา Pamona: Tokondindi

Indonesia

9. Pamona: Tomoni

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15451
จำนวนประชากร: 106,000

ชื่ออื่นสำหรับ Pamona: Tomoni

Tomoni

พื้นที่ใช้ภาษา Pamona: Tomoni

Indonesia

10. Pamona: Topada

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15452
จำนวนประชากร: 106,000

ชื่ออื่นสำหรับ Pamona: Topada

Topada

พื้นที่ใช้ภาษา Pamona: Topada

Indonesia

11. Wana

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3805
รหัสสำเนียงของ ROD: 03805

ชื่ออื่นสำหรับ Wana

Pamona: Wana

พื้นที่ใช้ภาษา Wana

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Wana

C31641 ข่าวประเสริฐ

People Groups who speak Pamona

Pamona;