Plateau Malagasy [plt]

ชื่อภาษา ISO: Plateau Malagasy
รหัสภาษา ISO: plt
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Malagasy
จำนวนประชากร: 7,529,640

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Malagasy: Betsileo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3530
รหัสสำเนียงของ ROD: 03530

ชื่ออื่นสำหรับ Malagasy: Betsileo

Betsileo

พื้นที่ใช้ภาษา Malagasy: Betsileo

Madagascar

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Malagasy: Betsileo

A12161 พระคำแห่งชีวิต

2. Malagasy: Bezanozano

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13393

ชื่ออื่นสำหรับ Malagasy: Bezanozano

Bezanozano

พื้นที่ใช้ภาษา Malagasy: Bezanozano

Madagascar

3. Malagasy, Merina

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 359
รหัสสำเนียงของ ROD: 00359
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 70

ชื่ออื่นสำหรับ Malagasy, Merina

Hova
Malagache
Malagash
Malagasy, Merina
Malagasy Plateau
Merina
Plateau Malagasy

พื้นที่ใช้ภาษา Malagasy, Merina

Comoros
Madagascar

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Malagasy, Merina

A82270 ข่าวประเสริฐ
A82258 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A82256 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A82259 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A82260 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A82257 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A82263 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A82261 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A82262 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
A10870 พระคำแห่งชีวิต 1
A10871 พระคำแห่งชีวิต 2
A82772 พระคำแห่งชีวิต 3
A82773 พระคำแห่งชีวิต 4

4. Malagasy: Tanala

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13401

ชื่ออื่นสำหรับ Malagasy: Tanala

Tanala

พื้นที่ใช้ภาษา Malagasy: Tanala

Madagascar

5. Malagasy: Zafisoro

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13404

ชื่ออื่นสำหรับ Malagasy: Zafisoro

Zafisoro

พื้นที่ใช้ภาษา Malagasy: Zafisoro

Madagascar

People Groups who speak Plateau Malagasy

Anjatsy; Antaifasy; Antaimanambondro; Antaimoro; Antambahoaka; Betsileo; Bezanozano; Karimbola; Malagasy; Malagasy-Antalaotra; Merina-Vakinankaratra; Sahafatra; Sihanaka; Tanala; Zafisoro;