Piti [pcn]

ชื่อภาษา ISO: Piti
รหัสภาษา ISO: pcn
จำนวนประชากร: 8,100

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Piti

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2543

ชื่ออื่นสำหรับ Piti

Abisi
Bisi
Piti: Riban
Pitti

พื้นที่ใช้ภาษา Piti

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Piti

C21281 พระคำแห่งชีวิต

2. Piti: Riban

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2544
รหัสสำเนียงของ ROD: 02544

ชื่ออื่นสำหรับ Piti: Riban

Piti
Riban

พื้นที่ใช้ภาษา Piti: Riban

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Piti: Riban

C14861 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Piti

Piti;