Duruwa [pci]

ชื่อภาษา ISO: Duruwa
รหัสภาษา ISO: pci
จำนวนประชากร: 61,400

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Duruwa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3976
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 13%

ชื่ออื่นสำหรับ Duruwa

Dhuruva
Dhurwa
Durva
Parja
Parji
दुरुवा
帕尔基语
帕爾基語

พื้นที่ใช้ภาษา Duruwa

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Duruwa

C16070 พระคำแห่งชีวิต
A35320 เรื่องราวของพระเยซู 1 of 2
A35321 เรื่องราวของพระเยซู 2 of 2

2. Duruwa: Dharba

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9451
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Duruwa: Dharba

Dharba
दुरुवा: धारबा

พื้นที่ใช้ภาษา Duruwa: Dharba

India

3. Duruwa: Kukanar

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9452
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Duruwa: Kukanar

Kukanar
दुरुवा: कुकानार

พื้นที่ใช้ภาษา Duruwa: Kukanar

India

4. Duruwa: Tiriya

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9454
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Duruwa: Tiriya

Tiriya
दुरुवा: तिरिया

พื้นที่ใช้ภาษา Duruwa: Tiriya

India

People Groups who speak Duruwa

Dharua;