Ono [ons]

ชื่อภาษา ISO: Ono
รหัสภาษา ISO: ons
จำนวนประชากร: 10,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ono

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 523

พื้นที่ใช้ภาษา Ono

Papua New Guinea

2. Ono: Amugen

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15305
จำนวนประชากร: 5,500

ชื่ออื่นสำหรับ Ono: Amugen

Amugen

พื้นที่ใช้ภาษา Ono: Amugen

Papua New Guinea

3. Ono: Ziwe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15306
จำนวนประชากร: 5,500

ชื่ออื่นสำหรับ Ono: Ziwe

Ziwe

พื้นที่ใช้ภาษา Ono: Ziwe

Papua New Guinea

People Groups who speak Ono

Ono;