Northern One [onr]

ชื่อภาษา ISO: Northern One
รหัสภาษา ISO: onr
จำนวนประชากร: 2,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. ONe, Northenr: Wolwale

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21167
รหัสสำเนียงของ ROD: 21167

ชื่ออื่นสำหรับ ONe, Northenr: Wolwale

Wolwale

พื้นที่ใช้ภาษา ONe, Northenr: Wolwale

Papua New Guinea

2. One, Northern

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19194

ชื่ออื่นสำหรับ One, Northern

Aunalei
Onele
Oni

พื้นที่ใช้ภาษา One, Northern

Papua New Guinea

3. One, Northern: Goiniri

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21166
รหัสสำเนียงของ ROD: 21166

พื้นที่ใช้ภาษา One, Northern: Goiniri

Papua New Guinea

4. ONe, Northern: Romei-Barera

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21168
รหัสสำเนียงของ ROD: 21168

พื้นที่ใช้ภาษา ONe, Northern: Romei-Barera

Papua New Guinea

People Groups who speak Northern One

One, Northern;