South Tairora [omw]

ชื่อภาษา ISO: South Tairora
รหัสภาษา ISO: omw
จำนวนประชากร: 7,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Omwunra-Toqura

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15296
จำนวนประชากร: 2,000

พื้นที่ใช้ภาษา Omwunra-Toqura

Papua New Guinea

2. Tairora, South: Veqaura

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20104

พื้นที่ใช้ภาษา Tairora, South: Veqaura

Papua New Guinea

3. Tairora, South: Vinata-Konkompira

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20105

พื้นที่ใช้ภาษา Tairora, South: Vinata-Konkompira

Papua New Guinea

4. Tairora: Vaira

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17072
จำนวนประชากร: 11,500

ชื่ออื่นสำหรับ Tairora: Vaira

Vaira

พื้นที่ใช้ภาษา Tairora: Vaira

Papua New Guinea

People Groups who speak South Tairora

Omwunra-Tugura;