Oki-No-Erabu [okn]

ชื่อภาษา ISO: Oki-No-Erabu
รหัสภาษา ISO: okn
จำนวนประชากร: 3,200

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Oki-No-Erabu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15262
จำนวนประชากร: 3,200

ชื่ออื่นสำหรับ Oki-No-Erabu

冲永良部岛琉球语
沖永良部
沖永良部島琉球語

พื้นที่ใช้ภาษา Oki-No-Erabu

Japan

2. Oki-No-Erabu: East Oki-no-erabu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15263

ชื่ออื่นสำหรับ Oki-No-Erabu: East Oki-no-erabu

East Oki-no-erabu
沖永良部:東沖永良部

พื้นที่ใช้ภาษา Oki-No-Erabu: East Oki-no-erabu

Japan

3. Oki-No-Erabu: West Oki-no-erabu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15264

ชื่ออื่นสำหรับ Oki-No-Erabu: West Oki-no-erabu

West Oki-no-erabu
沖永良部:西沖永良部

พื้นที่ใช้ภาษา Oki-No-Erabu: West Oki-no-erabu

Japan

People Groups who speak Oki-No-Erabu

Oki-No-Erabu;