Okiek [oki]

ชื่อภาษา ISO: Okiek
รหัสภาษา ISO: oki
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Kalenjin
จำนวนประชากร: 83,600

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Okiek

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3024
จำนวนประชากร: 83,600

ชื่ออื่นสำหรับ Okiek

Akie
Akiek
Dorobo
Dorobo: Nakuru (derogatory name)
Kinare
Nakuru
Ndorobo (derogatory name)
Ndorobo Nakuru (derogatory name)
Ogiek
Okick
Okyek
Wanderobo

พื้นที่ใช้ภาษา Okiek

Kenya
Tanzania

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Okiek

A08541 พระคำแห่งชีวิต
A64794 Bik Chebo Imanit Chepo Kamuk [ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า]
A64800 Boisiet Ap Tamirmiret Netilil [การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์]
A64793 Kanamet Koboto Komuktaindet [เริ่มต้นกับพระเจ้า]
A64795 Katerterisiet Nebunu Kamuktaindet [ชัยชนะโดยพระเจ้า]
A64796 Kiboitining Ap Kapmuktaindet [ผู้รับใช้ของพระเจ้า]
A64803 Lokoiwek Chemiajen [ข่าวประเสริฐ]
A64798 Yashwa Ko Konetindet Ako Kasobindet [พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา]
A64799 Yashwa - Kwanda Ako Sorunindet [พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด]
A64797 Yomset Ap Kamuktaindet [การทดสอบเพื่อพระเจ้า]

2. Okiek: Sogoo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15256

ชื่ออื่นสำหรับ Okiek: Sogoo

Sogoo
Sokoo

พื้นที่ใช้ภาษา Okiek: Sogoo

Kenya

3. Okiek: Suiei

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15257

ชื่ออื่นสำหรับ Okiek: Suiei

Suiei

พื้นที่ใช้ภาษา Okiek: Suiei

Kenya

People Groups who speak Okiek

Kalenjin, Okiek;