Ontong Java [ojv]

ชื่อภาษา ISO: Ontong Java
รหัสภาษา ISO: ojv
จำนวนประชากร: 2,370

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ontong Java: Luangiua

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3654

ชื่ออื่นสำหรับ Ontong Java: Luangiua

Leuangiua
Lord Howe
Luangiua
Ontong Java

พื้นที่ใช้ภาษา Ontong Java: Luangiua

Solomon Islands

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ontong Java: Luangiua

C18780 พระคำแห่งชีวิต

2. Ontong Java: Pelau

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15307
จำนวนประชากร: 1,800

ชื่ออื่นสำหรับ Ontong Java: Pelau

Pelau

พื้นที่ใช้ภาษา Ontong Java: Pelau

Solomon Islands

People Groups who speak Ontong Java

Ontong Java Islander;