Northwestern Ojibwa [ojb]

ชื่อภาษา ISO: Northwestern Ojibwa
รหัสภาษา ISO: ojb
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Ojibwa
จำนวนประชากร: 20,000

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ojibwa, Northwestern

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15243

ชื่ออื่นสำหรับ Ojibwa, Northwestern

Northern Ojibwa
Ojibway
Ojibwe

พื้นที่ใช้ภาษา Ojibwa, Northwestern

Canada

2. Ojibwa, Northwestern: Albany River Ojibwa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15244

ชื่ออื่นสำหรับ Ojibwa, Northwestern: Albany River Ojibwa

Albany River Ojibwa

พื้นที่ใช้ภาษา Ojibwa, Northwestern: Albany River Ojibwa

Canada

3. Ojibwa, Northwestern: Lac Seul Ojibwa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15245

ชื่ออื่นสำหรับ Ojibwa, Northwestern: Lac Seul Ojibwa

Lac Seul Ojibwa

พื้นที่ใช้ภาษา Ojibwa, Northwestern: Lac Seul Ojibwa

Canada

4. Ojibwa, Northwestern: Lake Of The Woods Ojibwa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15246

ชื่ออื่นสำหรับ Ojibwa, Northwestern: Lake Of The Woods Ojibwa

Lake Of The Woods Ojibwa

พื้นที่ใช้ภาษา Ojibwa, Northwestern: Lake Of The Woods Ojibwa

Canada

5. Ojibwa, Northwestern: Rainy River Ojibwa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15247

ชื่ออื่นสำหรับ Ojibwa, Northwestern: Rainy River Ojibwa

Rainy River Ojibwa

พื้นที่ใช้ภาษา Ojibwa, Northwestern: Rainy River Ojibwa

Canada

6. Saulteaux

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3417
รหัสสำเนียงของ ROD: 03417

ชื่ออื่นสำหรับ Saulteaux

Anishinaabemowin
Berens River Ojibwa
Ojibwa, Northern
Ojibwa, Northwestern: Berens River Ojibwa

พื้นที่ใช้ภาษา Saulteaux

Canada

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Saulteaux

A05411 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Northwestern Ojibwa

Ojibwa, Northwestern;