Oroch [oac]

ชื่อภาษา ISO: Oroch
รหัสภาษา ISO: oac
จำนวนประชากร: 1,500

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Oroch

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15330
จำนวนประชากร: 100

ชื่ออื่นสำหรับ Oroch

Orochi
鄂罗奇语
鄂羅奇語

พื้นที่ใช้ภาษา Oroch

Russia

2. Oroch: Kjakela

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15331
จำนวนประชากร: 100

ชื่ออื่นสำหรับ Oroch: Kjakela

Kekar
Kjakar
Kjakela

พื้นที่ใช้ภาษา Oroch: Kjakela

Russia

3. Oroch: Namunka

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15332
จำนวนประชากร: 100

ชื่ออื่นสำหรับ Oroch: Namunka

Namunka

พื้นที่ใช้ภาษา Oroch: Namunka

Russia

4. Oroch: Orichen

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15333
จำนวนประชากร: 100

ชื่ออื่นสำหรับ Oroch: Orichen

Orichen

พื้นที่ใช้ภาษา Oroch: Orichen

Russia

5. Oroch: Tez

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15334
จำนวนประชากร: 100

ชื่ออื่นสำหรับ Oroch: Tez

Tez

พื้นที่ใช้ภาษา Oroch: Tez

Russia

People Groups who speak Oroch

Orochi;