Nyoro [nyo]

ชื่อภาษา ISO: Nyoro
รหัสภาษา ISO: nyo
จำนวนประชากร: 667,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Lunyoro

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1120
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 10

ชื่ออื่นสำหรับ Lunyoro

Nyore
Nyoro
Runyoro

พื้นที่ใช้ภาษา Lunyoro

Uganda

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lunyoro

A08741 พระคำแห่งชีวิต

2. Nyoro: Orunyoro

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15198
จำนวนประชากร: 495,440

ชื่ออื่นสำหรับ Nyoro: Orunyoro

Orunyoro

พื้นที่ใช้ภาษา Nyoro: Orunyoro

Uganda

3. Nyoro: Rutagwenda

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15199
จำนวนประชากร: 495,440

ชื่ออื่นสำหรับ Nyoro: Rutagwenda

Rutagwenda

พื้นที่ใช้ภาษา Nyoro: Rutagwenda

Uganda

People Groups who speak Nyoro

Banyoro, Nyoro;