Nyamwezi [nym]

ชื่อภาษา ISO: Nyamwezi
รหัสภาษา ISO: nym
จำนวนประชากร: 980,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Nyamwezi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 983
จำนวนประชากร: 900,000

ชื่ออื่นสำหรับ Nyamwezi

Bahasa Nyamwezi
Kinyamwesi
Kinyamwezi
Namwezi
Nyamwesi
Nyamwezi Dakama
Nyamwezi Nyanyembe
Nyamwezi Nyikungu
Nyamwezi-Sprache
Ньямвези
尼扬韦齐语
尼揚韋齊語

พื้นที่ใช้ภาษา Nyamwezi

Tanzania

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nyamwezi

C02371 พระคำแห่งชีวิต
A63660 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A63658 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A63661 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A63662 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A63659 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A63665 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A63663 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A63664 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

2. Nyamwezi: Kiko

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15155
รหัสสำเนียงของ ROD: 15155

พื้นที่ใช้ภาษา Nyamwezi: Kiko

Tanzania

People Groups who speak Nyamwezi

Nyamwezi;