Nyanja [nya]

ชื่อภาษา ISO: Nyanja
รหัสภาษา ISO: nya
จำนวนประชากร: 10,000,000

จีอาร์เอ็นมี 14 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Chichewa Maravi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15174

ชื่ออื่นสำหรับ Chichewa Maravi

Cinyanja
Nyanja
Nyanja: Nyanja

พื้นที่ใช้ภาษา Chichewa Maravi

Mozambique

2. Chichewa: Zambia

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4605
รหัสสำเนียงของ ROD: 04605
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 15

ชื่ออื่นสำหรับ Chichewa: Zambia

Cewa
Chewa
chiCheŵa
Nyanja: Chichewa
Zambia

พื้นที่ใช้ภาษา Chichewa: Zambia

Zambia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Chichewa: Zambia

A81743 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A81734 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A81744 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A81745 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A81742 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A81748 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A81746 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A81747 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

3. Chinyanja: Eastern

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19414
รหัสสำเนียงของ ROD: 19414

พื้นที่ใช้ภาษา Chinyanja: Eastern

Malawi

4. Chinyanja: Southern

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19415
รหัสสำเนียงของ ROD: 19415

พื้นที่ใช้ภาษา Chinyanja: Southern

Malawi

5. Chinyanja: Western

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19416
รหัสสำเนียงของ ROD: 19416

พื้นที่ใช้ภาษา Chinyanja: Western

Malawi

6. Nyanja

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15167
จำนวนประชากร: 5,622,000

ชื่ออื่นสำหรับ Nyanja

Bahasa Nyanja
Chewa
Chichewa; Chewa; Nyanja
Chinyanja
Cinyanja; Chewa; Nyanja
Nanya
Ñanya
Nyanja-Sprache
Ньянджа
尼昂加語; 齊切瓦語
尼昂加语; 齐切瓦语

พื้นที่ใช้ภาษา Nyanja

Australia
Botswana
Malawi
Mozambique
Tanzania
Zambia
Zimbabwe

7. Nyanja: Chewa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 333
รหัสสำเนียงของ ROD: 00333

ชื่ออื่นสำหรับ Nyanja: Chewa

Cheva
Chewa
Chichewa
Chinyanja
Chipeta
Cichewa
Cinyanja
Nyanja
Nyasa
Peta
Sheva

พื้นที่ใช้ภาษา Nyanja: Chewa

Malawi
Mozambique
Swaziland
Tanzania
Zambia
Zimbabwe

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nyanja: Chewa

A17860 ข่าวประเสริฐ
A01710 พระคำแห่งชีวิต

8. Nyanja: Chikunda

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15169

พื้นที่ใช้ภาษา Nyanja: Chikunda

Malawi
Mozambique
Tanzania
Zambia
Zimbabwe

9. Nyanja: Chingoni

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15170
จำนวนประชากร: 5,622,000

ชื่ออื่นสำหรับ Nyanja: Chingoni

Chingoni
Ngoni

พื้นที่ใช้ภาษา Nyanja: Chingoni

Tanzania
Zambia

10. Nyanja: Manganja

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15171
จำนวนประชากร: 5,622,000

ชื่ออื่นสำหรับ Nyanja: Manganja

Cimanganja
Manganja
Waganga

พื้นที่ใช้ภาษา Nyanja: Manganja

Malawi
Tanzania
Zambia

11. Nyanja: Ngoni

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15172
จำนวนประชากร: 5,622,000

ชื่ออื่นสำหรับ Nyanja: Ngoni

Cingoni
Ngoni

พื้นที่ใช้ภาษา Nyanja: Ngoni

Malawi
Mozambique

12. Nyanja: Nsenga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15173
จำนวนประชากร: 5,622,000

ชื่ออื่นสำหรับ Nyanja: Nsenga

Nsenga

พื้นที่ใช้ภาษา Nyanja: Nsenga

Malawi
Mozambique

13. Nyanja: Nyasa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15175
จำนวนประชากร: 5,622,000

ชื่ออื่นสำหรับ Nyanja: Nyasa

Nyasa

พื้นที่ใช้ภาษา Nyanja: Nyasa

Malawi
Tanzania
Zambia

14. Nyanja: Peta

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15176
จำนวนประชากร: 5,622,000

ชื่ออื่นสำหรับ Nyanja: Peta

Chipeta
Cipeta
Malawi
Marave
Maravi
Peta

พื้นที่ใช้ภาษา Nyanja: Peta

Malawi
Tanzania
Zambia

People Groups who speak Nyanja

Ngoni; Nyanja;