Nupe-Nupe-Tako [nup]

ชื่อภาษา ISO: Nupe-Nupe-Tako
รหัสภาษา ISO: nup
จำนวนประชากร: 800,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Nupe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1769
รหัสสำเนียงของ ROD: 01769

ชื่ออื่นสำหรับ Nupe

Nufawa
Nupeci
Nupecidji
Nupenchi
Nupencizi
Nupe: Nupe Central
Nupe-Nupe-Tako
Tapa

พื้นที่ใช้ภาษา Nupe

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nupe

C00990 พระคำแห่งชีวิต

2. Nupe: Bassa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 344
รหัสสำเนียงของ ROD: 00344

ชื่ออื่นสำหรับ Nupe: Bassa

Bassa Nge
Nupe-Nupe-Tako: Nupe Tako
Nupe Tako

พื้นที่ใช้ภาษา Nupe: Bassa

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nupe: Bassa

C10271 พระคำแห่งชีวิต

3. Nupe-Nupe-Tako: Nupe Central

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20605

ชื่ออื่นสำหรับ Nupe-Nupe-Tako: Nupe Central

Ampeyi
Anupe
Anupecwayi
Anuperi
Nife
Nupe Central
Nupecizi
Nupencizi
Takpa
Tapa
Tappah

พื้นที่ใช้ภาษา Nupe-Nupe-Tako: Nupe Central

Nigeria

People Groups who speak Nupe-Nupe-Tako

Nupe;