Nusu [nuf]

ชื่อภาษา ISO: Nusu
รหัสภาษา ISO: nuf
จำนวนประชากร: 12,000

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Nong: Nopa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6250
รหัสสำเนียงของ ROD: 06250
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 25

ชื่ออื่นสำหรับ Nong: Nopa

Nopa
Nusu: Nopa
怒: Nopa
怒:Nopa

พื้นที่ใช้ภาษา Nong: Nopa

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nong: Nopa

A31790 พระคำแห่งชีวิต

2. Nong: Nusu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6249
รหัสสำเนียงของ ROD: 06249
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 30

ชื่ออื่นสำหรับ Nong: Nusu

Nu
Nusu
怒:怒苏

พื้นที่ใช้ภาษา Nong: Nusu

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nong: Nusu

C31800 พระคำแห่งชีวิต

3. Nusu: Central Nusu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15139
จำนวนประชากร: 9,000

ชื่ออื่นสำหรับ Nusu: Central Nusu

Central Nusu
Zhizhiluo-Laomudeng

พื้นที่ใช้ภาษา Nusu: Central Nusu

China

4. Nusu: Fugong

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22369
รหัสสำเนียงของ ROD: 22369
จำนวนประชากร: 9,864

ชื่ออื่นสำหรับ Nusu: Fugong

NuHwa - Pihe: Fugong

พื้นที่ใช้ภาษา Nusu: Fugong

China

5. Nusu: Pihe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15141
รหัสสำเนียงของ ROD: 15141
จำนวนประชากร: 9,864

ชื่ออื่นสำหรับ Nusu: Pihe

Guoke-Puluo
Nu
Nuba
Nuhwa - Pihe
Nuren
Nusu in Pihe
Nusu: Southern Nusu
Nuva
Nuzi
Southern Nusu

พื้นที่ใช้ภาษา Nusu: Pihe

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nusu: Pihe

A64963 ข่าวประเสริฐ

6. Ruoruo: Wawa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15140
รหัสสำเนียงของ ROD: 15140
จำนวนประชากร: 320

ชื่ออื่นสำหรับ Ruoruo: Wawa

Northern Nusu
Nu
NuHwa - Wawa
Nusu: Northern Nusu
Nuzi
Ruo Ruo: Wawa
Wawa-Kongtong

พื้นที่ใช้ภาษา Ruoruo: Wawa

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ruoruo: Wawa

A64850 ข่าวประเสริฐ

People Groups who speak Nusu

Nu;