Northern Tidung [ntd]

ชื่อภาษา ISO: Northern Tidung
รหัสภาษา ISO: ntd
จำนวนประชากร: 5,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Northern Tidung

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22712
จำนวนประชากร: 5,000

พื้นที่ใช้ภาษา Northern Tidung

Malaysia

2. Tidong: Sesayap

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17477
จำนวนประชากร: 25,000

ชื่ออื่นสำหรับ Tidong: Sesayap

Sesajap
Sesayap

พื้นที่ใช้ภาษา Tidong: Sesayap

Indonesia
Malaysia

3. Tidong: Tarakan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17479
จำนวนประชากร: 25,000

ชื่ออื่นสำหรับ Tidong: Tarakan

Tarakan
Terakan

พื้นที่ใช้ภาษา Tidong: Tarakan

Indonesia
Malaysia