Southwestern Nisu [nsv]

ชื่อภาษา ISO: Southwestern Nisu
รหัสภาษา ISO: nsv
จำนวนประชากร: 15,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Nisu, Southwestern

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20487

พื้นที่ใช้ภาษา Nisu, Southwestern

China

2. Nisu, Southwestern: Mojiang Nisu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21053

พื้นที่ใช้ภาษา Nisu, Southwestern: Mojiang Nisu

China

3. Nisu, Southwestern: Yuanyang Nisu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21052

ชื่ออื่นสำหรับ Nisu, Southwestern: Yuanyang Nisu

Yuanyang Nisu

พื้นที่ใช้ภาษา Nisu, Southwestern: Yuanyang Nisu

China

People Groups who speak Southwestern Nisu

Niesu, Central;