Nali [nss]

ชื่อภาษา ISO: Nali
รหัสภาษา ISO: nss
จำนวนประชากร: 1,800

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Nali

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14655
จำนวนประชากร: 1,800

ชื่ออื่นสำหรับ Nali

Yiru

พื้นที่ใช้ภาษา Nali

Papua New Guinea

2. Nali: Okro

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14656
จำนวนประชากร: 1,800

ชื่ออื่นสำหรับ Nali: Okro

Okro

พื้นที่ใช้ภาษา Nali: Okro

Papua New Guinea

People Groups who speak Nali

Nali-Yiru; Okro;