Narom [nrm]

ชื่อภาษา ISO: Narom
รหัสภาษา ISO: nrm
จำนวนประชากร: 4,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Narom

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14730
จำนวนประชากร: 2,420

ชื่ออื่นสำหรับ Narom

Narum

พื้นที่ใช้ภาษา Narom

Malaysia

2. Narom: Miri

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14731
จำนวนประชากร: 2,420

ชื่ออื่นสำหรับ Narom: Miri

미리
Miri
美裏語
美里語

พื้นที่ใช้ภาษา Narom: Miri

Malaysia

People Groups who speak Narom

Narom;