Nar Phu [npa]

ชื่อภาษา ISO: Nar Phu
รหัสภาษา ISO: npa

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Nar Phu: Nar

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14717
จำนวนประชากร: 400

ชื่ออื่นสำหรับ Nar Phu: Nar

Lower Nar
Nar
Nar-Ma
Nar-Mä

พื้นที่ใช้ภาษา Nar Phu: Nar

Nepal

2. Nar Phu: Phu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14718
จำนวนประชากร: 200

ชื่ออื่นสำหรับ Nar Phu: Phu

Nar-To
Nar-Tö
Phu
Upper Nar

พื้นที่ใช้ภาษา Nar Phu: Phu

Nepal