Ewage-Notu [nou]

ชื่อภาษา ISO: Ewage-Notu
รหัสภาษา ISO: nou
จำนวนประชากร: 12,900

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ewage

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 502
รหัสสำเนียงของ ROD: 00502

ชื่ออื่นสำหรับ Ewage

Ewage-Notu
Notu

พื้นที่ใช้ภาษา Ewage

Papua New Guinea

2. Ewage-Notu: Yega

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 9709
จำนวนประชากร: 12,900

ชื่ออื่นสำหรับ Ewage-Notu: Yega

Gona
Okeina
Okena
Yega

พื้นที่ใช้ภาษา Ewage-Notu: Yega

Papua New Guinea

3. Notu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2495
รหัสสำเนียงของ ROD: 02495

ชื่ออื่นสำหรับ Notu

Ewage-Notu
Ewage: Notu

พื้นที่ใช้ภาษา Notu

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Notu

C05671 พระคำแห่งชีวิต w/ EWAGE

People Groups who speak Ewage-Notu

Ewage-Notu;