Eastern Nisu [nos]

ชื่อภาษา ISO: Eastern Nisu
รหัสภาษา ISO: nos
จำนวนประชากร: 75,000

จีอาร์เอ็นมี 9 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Yi: Eryuan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22738
รหัสสำเนียงของ ROD: 22738
จำนวนประชากร: 1,600

ชื่ออื่นสำหรับ Yi: Eryuan

Bai Eryuan
Yizu Ervuan
Yizu: Eryuan
彝族 - 洱源

พื้นที่ใช้ภาษา Yi: Eryuan

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yi: Eryuan

A65214 ข่าวประเสริฐ

2. Yi: Muzi in Gejiudaqing

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6080
รหัสสำเนียงของ ROD: 06080

ชื่ออื่นสำหรับ Yi: Muzi in Gejiudaqing

Muzi in Gejiudaqing
彝:Muzi 个旧 daqing
彝:Muzi 個舊 daqing

พื้นที่ใช้ภาษา Yi: Muzi in Gejiudaqing

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yi: Muzi in Gejiudaqing

C28990 พระคำแห่งชีวิต

3. Yi: Nasu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4938
รหัสสำเนียงของ ROD: 04938

ชื่ออื่นสำหรับ Yi: Nasu

Eastern Yi: Hong Yi
Nasu
Nasu, Eastern
Yi: Nasu Gaofeng
Yi, Yunnan
納蘇(彜族東部方言)
纳苏(彝族东部方言)

พื้นที่ใช้ภาษา Yi: Nasu

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yi: Nasu

C27880 พระคำแห่งชีวิต

4. Yi: Nisu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4976

ชื่ออื่นสำหรับ Yi: Nisu

Eastern Nisu
Nisu
Nisu, Xinping
尼苏 (新平)
尼蘇 (新平)

พื้นที่ใช้ภาษา Yi: Nisu

China

5. Yi: Nisu in Luchun

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6082

ชื่ออื่นสำหรับ Yi: Nisu in Luchun

Niesupo
Nisu in Luchun

พื้นที่ใช้ภาษา Yi: Nisu in Luchun

China

6. Yi: Nisu Jianshui

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6193
รหัสสำเนียงของ ROD: 06193

ชื่ออื่นสำหรับ Yi: Nisu Jianshui

Nisu Jianshui
Nisupo Sandao Hong
东尼苏语建水话
東尼蘇語建水話

พื้นที่ใช้ภาษา Yi: Nisu Jianshui

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yi: Nisu Jianshui

A29800 พระคำแห่งชีวิต

7. Yi: Nisu Yuxi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6349
รหัสสำเนียงของ ROD: 06349

ชื่ออื่นสำหรับ Yi: Nisu Yuxi

Nisupo
Nisu Yuxi
东尼苏语玉溪话
東尼蘇語玉溪話

พื้นที่ใช้ภาษา Yi: Nisu Yuxi

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yi: Nisu Yuxi

C32711 ข่าวประเสริฐ

8. Yi: Nusu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6192
รหัสสำเนียงของ ROD: 06192
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 60

ชื่ออื่นสำหรับ Yi: Nusu

Nusu
Yi: Yunnan: Nusu
东尼苏语怒苏话
東尼蘇語怒蘇話

พื้นที่ใช้ภาษา Yi: Nusu

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yi: Nusu

A29780 พระคำแห่งชีวิต

9. Yi, Yunnan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4670
รหัสสำเนียงของ ROD: 04670
จำนวนประชากร: 470,000

ชื่ออื่นสำหรับ Yi, Yunnan

Gni
Naso
Nasu
Nisu
Nosu
Nyi
Shiping-Jianshui Nisu
Shiping-Jianshui Yi
Southeastern Yi
Southern Nosu
Southern Yi
Yi: Nosu
Yi: Yunnan
云南彝族
雲南彜族

พื้นที่ใช้ภาษา Yi, Yunnan

China

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yi, Yunnan

A19831 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Eastern Nisu

Alu; Apu; Azong; Chuanlan; Laowu; Lesu; Nasu, Southern; Nisu, Yuanyang; Xiuba;