Nuk [noc]

ชื่อภาษา ISO: Nuk
รหัสภาษา ISO: noc
จำนวนประชากร: 900

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Nuk

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15098
จำนวนประชากร: 1,010

พื้นที่ใช้ภาษา Nuk

Papua New Guinea

2. Nuk: North Nuk

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15099
จำนวนประชากร: 1,010

ชื่ออื่นสำหรับ Nuk: North Nuk

North Nuk

พื้นที่ใช้ภาษา Nuk: North Nuk

Papua New Guinea

3. Nuk: South Nuk

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15100
จำนวนประชากร: 1,010

ชื่ออื่นสำหรับ Nuk: South Nuk

South Nuk

พื้นที่ใช้ภาษา Nuk: South Nuk

Papua New Guinea

People Groups who speak Nuk

Nuk;